Editor de Bunuri

Anunt Recrutare - Economist principal specialist Departamentul piete de energie

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) – Departamentul piețe de energie – activitatea Dezvoltare piețe, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST 

 

Principalele responsabilități ale postului:

·       raspunde de elaborarea şi încheierea contractelor pentru alocarea capacitatilor de transport in interconexiune;

·       asigură relaţiile cu direcţii/compartimente/servicii în vederea realizării sarcinilor de serviciu;

·       raspunde de păstrarea contractelor de alocare şi urmărirea derulării acestora;

·       raspunde de actualizarea bazei de date a contractelor de alocare;

·       raspunde de alocarea capacitatii nete de transfer (NTC) şi a capacitatii disponibile de transfer (ATC), privind:

·       calcularea capacitatilor disponibile si publicarea acestora pe site-ul companiei;

·       definirea licitatiilor lunare si anuale in platforma electronica Damas;

·       verificarea si publicarea rezultatelor licitatiilor organizate;

·       publicarea capacitatilor ramase disponibile dupa organizarea licitatiilor lunare si anuale;

·       publicarea documentelor privind contractul de alocare, procedurile de alocare si conventiile cu vecinii privind alocarea;

·       facturarea in cadrul proiectului 4MC Market Coupling in relatia cu MAVIR respectiv OPCOM;

·       accesarea Notelor de decontare de pe platforma OPCOM si transmiterea lor catre persoanele responsabile cu platile din cadrul DESF;

·       verificarea transferurilor drepturilor de capacitate intre traderi in platforma electronica Damas si operarea acestora in macheta drepturilor totale lunare de capacitate;

·       furnizarea datelor lunare pentru ETSO Vista;

·       transmiterea la TSO vecine a rezultatelor licitatiilor si a drepturilor de capacitate castigate in cadrul licitatiilor coordonate comune;

·       verificarea capacitatilor alocate de TSO vecine, operarea acestora in machetele aferente si transmiterea lor catre Serviciul monitorizare piete din cadrul DEN;

·       participa la analiza acordurilor cu TSO vecine privind alocarea de capacitate si intocmeste regulile de licitatie pe termen lung;

·       raspunde de  machetele  transmise catre Serviciul monitorizare piete din cadrul DEN;

·       intocmeste machetele de facturare pentru licitatiile zilnice, lunare si anuale si emite facturi traderilor castigatori la licitatiile mentionate;

·       informeaza TSO vecine despre veniturile incasate in fiecare luna la licitatiile comune;

·       emite facturi catre TSO vecine pentru veniturile obtinute de acestia la licitatiile comune in fiecare luna;

·       participa la implementarea Regulamentelor UE 1222/2015, respectiv 1719/2016;

·       raspunde de aplicarea, in cadrul activitatii proprii, a politicilor si a strategiei de dezvoltare aprobate a Companiei, precum si a programelor aferente;

·       asigură analiza documentatiilor în colectivele de specialitate;

·       propune actiuni de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate;

·       participa la elaborarea ROF de detaliu al entitatii organizatorice din care face parte, pentru sfera activitatii proprii postului;

·       raspunde de implementarea SMI QMSSO –„Sistemul de management integrat : calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala"  la nivelul  activitatii propii;

·       raspunde de activitatile care decurg din documentele sistemului de management al calităţii, in activitatea proprie;

·       participă, la propunerea şefului ierarhic, la programe de pregătire/ perfectionare/ intretinere profesională în domeniul propriu de activitate;

·       raspunde de îndeplinirea tuturor atribuţiilor stabilite prin fişa postului si sarcinilor primite de la seful direct;

·       raspunde pentru sine de modul de realizare a activitatii proprii in conditii de calitate si la termenele stabilite, cu respectarea legislatiei in vigoare, respectarea regulilor de confidenţialitate necesare apararii intereselor Companiei.

Cerințe:         

  • Studii superioare economice (S / ECTS + M);
  • Experiență: minimum 2 ani lucrați;
  • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, în domeniul urmăririi tranzacţiilor comerciale legate de asigurarea serviciului de transport al energiei electrice pe piaţa de electricitate;
  • Cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic;
  • Utilizare PC, soft-uri de specialitate, MS Office este o cerință obligatorie;
  • Cunoașterea limbii engleze;

·         Utilizarea PC: softuri adecvate;

·         Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·         Rapiditate în luarea deciziilor;

·         Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·         Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;

·         Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·         Rezistență la stres, echilibru emotional și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 

  • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
  • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
  • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 10 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet