Editor de Bunuri

Anunt recrutare Inspector managementul calitatii

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.
Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției management integrat și servicii suport (DMISS) – Departamentul management integrat (DMI) – Biroul management calitate, mediu (BMCM), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:
INSPECTOR MANAGEMENTUL CALITĂȚII  
Principalele responsabilități ale postului:
• Contribuie la implementarea SMICMSSO –„Sistemul de management integrat : calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala"  la nivelul  activitatii proprii (conform SR EN ISO 9001:2015);
• Colaborează cu unităţile organizatorice la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii la nivelul Companiei şi urmăreşte funcţionarea acestuia;
• Participă la elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de managementul calităţii şi colaboreaza cu inspectorii managementul calităţii din sucursale, în vederea aplicării acestora în interiorul Companiei;
• Particpa la  identificarea proceselor sistemului de managementul calitatii (SMC), a succesiunii şi interacţiunii acestora în Companie;
• Participă la auditurile SMICMSSO efectuate la nivelul Companiei conform planificării anuale aprobate;
• Participă la auditurile Furnizorilor de produse, lucrări si servicii.
Cerințe:
• Studii superioare (S/ECTS+M);
• Experienta: minimum 3 ani în domeniul managementului calităţii şi în auditul sistemului de management al calităţii;
• Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
• Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
• Cunostinţe: legislaţie naţională şi europeană/standarde în domeniul calităţii; tehnici şi metode în domeniul calităţii; terminologia în domeniul calităţii şi a domeniului activităţii Companiei; principiile managementului calităţii şi aplicarea acestora; instrumentele managementului calităţii şi aplicarea acestora; principii şi tehnici de audit;
• Utilizare PC plus aplicatii soft de specialitate;
• Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internatională (de preferintă limba engleză);
• Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
• Rapiditate în luarea deciziilor;
• Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
• Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
• Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
• Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
• Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de _______________________ 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet