Afișare Conținut Web

Aviz de amplasament

Ghidul solicitantului pentru obţinerea Avizului de Amplasament

 • Avizul de Amplasament este răspunsul scris al Operatorului de Transport şi Sistem – C.N.T.E.E. „Transelectrica" S.A. denumit în continuare Operator de reţea, la cererea unui solicitant.

 • In Avizul de Amplasament se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale Operatorului de reţea.

 • Emiterea Avizelor de Amplasament de către Operatorul de reţea este reglementată de Ordinul ANRE nr. 25/22.06.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea cu modificările și completările ulterioare.

 • Pentru obținerea Avizului de Amplasament, solicitantul trebuie să depună Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament – formularul de cerere poate fi descărcat de aici.

 • In funcţie de localizarea obiectivului, solicitantul va identifica pe harta Unitatea Teritorială de Transport a Operatorului de reţea unde va depune cererea pentru emiterea Avizului de Amplasament. Datele de contact pentru cele 8 Unităţi Teritoriale de Transport pot fi accesate aici.

 • Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

  • Plan de încadrare în zonă în copie 2 exemplare vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia;

  • Plan de situaţie în copie 2 exemplare, întocmit in sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la una din scările 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100 și în format digital, după caz;

  • Plan de construcţii subterane în copie 2 exemplare, după caz;

  • Certificatul de urbanism 1 exemplar (însoțit de memoriul aferent);

  • Memoriu tehnic* (se va depune doar in cazul proiectelor cu finanţare din fonduri europene, situație în care planul de situaţie şi/sau planul privind construcţiile subterane trebuie să cuprindă și poziţionarea reţelelor de utilităţi).

 • Depunerea documentaţiei se va putea face astfel: direct, prin împuternicit, prin intermediul elaboratorului documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor, in calitate de împuternicit.

 • După primirea documentației complete, Operatorul de reţea va emite Avizul de amplasament favorabil în maxim 15 zile calendaristice și după primirea confirmării achitării contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament îl va transmite solicitantului. În cazul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană, se va emite un aviz favorabil condiționat, iar termenul de emitere a acestuia, este de 10 zile calendaristice.

 • Tariful pentru emiterea Avizului de Amplasament este reglementat prin Ordinul ANRE nr. 114/ 2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a tarifelor de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament cu completările şi modificările ulterioare şi poate fi accesat aici.

 • Avizul de amplasament favorabil este răspunsul prin care Operatorul de reţea exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant;

 • In situaţia în care pentru realizarea obiectivului este necesară eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor operatorului de rețea sau menținerea amplasamentului cu condiția executării unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelelor electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență, se va încheia între solicitant şi Operatorul de reţea, un Contract de Angajament – contractul cadru poate fi accesat.

După semnarea si primirea Contractului de Angajament, va fi emis în termen de 5 zile lucrătoare Avizul de amplasament favorabil condiţionat, prin care Operatorul de reţea exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiţionat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalaţiilor operatorului de reţea si/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalaţiilor reţelei electrice pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme.