Editor de Bunuri

ANUNT DE RECRUTARE A DOUA POZITII DE MEMBRU IN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a fost înfiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 627/31 iulie 2000, ca urmare a separarii fostei Companii Nationale de Electricitate (CONEL) în patru entitati independente -  Transelectrica, Electrica, Hidroelectrica si Termoelectrica – pentru transportul si dispecerizarea, distributia si producerea energiei electrice.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (DPAPS) a selectat asocierea formată din societățile Quest Advisors S.R.L. şi Transearch International S.R.L. pentru a asista autoritatea publică tutelară  în procesul de recrutare a doua pozitii de membru în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Atribuţii ale membrilor Consiliului de Supraveghere

Lista atribuţiilor Consiliului de Supraveghere se regăseşte în Actul Constitutiv al Societății, în Legea nr. 31/1990 şi în O.U.G. nr. 109/2011.

În cadrul procesului de recrutare şi selectare a membrilor Consiliului de Supraveghere, pot depune candidaturi persoane fizice romane sau străine respectiv persoane juridice înregistrate în România sau în alte state, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

1.      Persoana fizică să aiba capacitate deplină de exercițiu și stare de sănătate bună;

2.      Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta;

3.      Cunoaşterea limbii române ;

4.      Minim 10 ani experienţă profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de administrare/ conducere/ coordonare în companii/societati cu cifra de afaceri de minim 100 milioane euro sau 1000 de angajaţi sau detinerea unui rol-cheie in proiecte cu o valoare de minim 50 milioane euro;

5.      Sa nu aiba antecedente penale;

6.      Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor intreprinderi publice;

7.      Buna reputație personala si profesionala;

8.      Cunoasterea limbii engleze;

9.      Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor, cu o experienţă de minim 5 ani, iar persoana fizica desemnata de aceasta sa o reprezinte trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute pentru persoanele fizice.

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj:

1.      Absolvent al unei specializări/master în domeniile: management/ juridic/ economic;

2.      Experienta relevanta in domeniul in care activeaza C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.;

3.      Cunoştinţe aferente legislaţiei aferente domeniului de activitate al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.;

4.      Cunoştinte în domeniul pieţelor de capital;

5.      Experiență în comunicarea şi relaţia cu investitorii, precum si în relația cu acționarii;

6.      Experienţă relevantă atât pe plan local cât si internaţional;

7.      Experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere din domeniul in care activeaza C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.;

8.      Experienta in formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal si planificarea succesiunii in cadrul acestora;

9.      Experienta in domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic;

10.  Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;

11.  Experiență în strategie corporativă;

12.  Abilităţi de comunicare interpersonală;

13.  Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din domeniul de activitate al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., cu o experienţă de minim 5 ani.

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

§    Candidatii din cadrul institutiilor publice trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de selectie.

§   În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

§   Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societăţii.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

1.      Opis;

2.      Curriculum Vitae;

3.      „Oferta tehnică"- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie;

4.      Cel puţin două scrisori de recomandare;

5.      Formularul nr. 1: Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;

6.      Formularul nr. 2: Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent" în sensul Art. 138² din Legea nr. 31/1990;

7.      Formular nr. 3: Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

8.        Formular nr. 4: Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 lit. a) b) si c) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 39 din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica S.A.;

9.        Formular nr. 5: Declaratie de interese, reprezentand anexa la Formularul nr. 5;

10.    Copie după actul de identitate.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor juridice:

1.      Prezentarea cât mai detaliată a persoanei juridice şi a proiectelor similare;

2.      Documente din care să rezulte cifra de afaceri realizată din obiectul de activitate al administrării afacerilor/societăților;

3.      Prezentarea reprezentantului legal care urmează a fi desemnat, însoţit de documente corespunzătoare şi prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice;

4.      Cazier judiciar şi fiscal sau echivalent;

5.      Certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice, durata ei, precum şi faptul că este în funcţiune (ex. nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic, nici în insolvenţă, concordat preventiv);

6.      Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese.

Modul de transmitere a dosarului de aplicatie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi expediate prin curier/ posta/ depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data 29.04.2016, ora 16.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare şi selecţie pentru poziţia de membru in Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., Nume Prenume Candidat", la adresa de corespondenţă Quest Advisors, Str. Ing. Gheorghe Balş, nr. 3, ap. 4, sector 1, Bucureşti precum şi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail aplicatii.transelectrica@questadvisors.eu, pana cel târziu la aceeaşi dată şi ora limită stabilite pentru transmiterea plicului cu documente.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea membrilor in Consiliul de Supraveghere se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, la propunerea acţionarului, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Formular 1 - Conflict de interese

Formular 2 - Statutul de independent

Formularu 3 - Lipsa antecedente penale

Oferta Tehnica

Declaratie art. 34 legea 123/2012

Declaratie de interese

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet