Afișare Conținut Web

Aviz de amplasament

Ghidul solicitantului pentru obţinerea Avizului de Amplasament

 • Avizul de Amplasament este răspunsul scris al Operatorului de Transport şi Sistem – C.N.T.E.E. „Transelectrica" S.A. denumit în continuare Operator de reţea, la cererea unui solicitant.

 • In Avizul de Amplasament se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale Operatorului de reţea.

 • Emiterea Avizelor de Amplasament de către Operatorul de reţea este reglementată de Ordinul ANRE nr. 25/22.06.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea cu modificările și completările ulterioare.

 • Procesul de emitere a avizului de amplasament necesită parcurgerea, după caz, a următoarelor etape:

      a) depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament și a documentației aferente;

      b) Încheierea contractului - angajament;

      c) emiterea avizului de amplasament favorabil/favorabil condiționat;

      d) realizarea studiului de coexistență/eliberarea amplasamentului în situația în care acesta nu a fost depus odată cu cererea prin care s-a solicitat avizul de amplasament; realizarea analizei de risc, în situația în care aceasta nu a fost depusă odată cu cererea prin care s-a solicitat avizul de amplasament;

      e) Încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul; încheierea contractului pentru realizarea lucrărilor necesare pentru îndepÄărtarea consecințelor cauzate de factorii de risc identificați în analiza de risc;

      f) executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul, rezultate din studiul de coexistență/eliberarea amplasamentului; executarea lucrărilor pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de un anumit factor de risc potențial în vederea asigurării condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, rezultate din analiza de risc.

 • Pentru obținerea Avizului de Amplasament, solicitantul trebuie să depună Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament – formularul de cerere poate fi descărcat de aici.

 • In funcţie de localizarea obiectivului, solicitantul va identifica pe harta Sucursalelor Teritoriale de Transport ale Operatorului de reţea unde va depune cererea pentru emiterea Avizului de Amplasament. Datele de contact pentru cele 8 Sucursale Teritoriale de Transport pot fi accesate aici.

 • Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

  • Certificatul de urbanism, după caz, 1 copie, 1 exemplar;

  • Plan de încadrare în teritoriu în copie, 2 exemplare, vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia;

  • Plan de situație  în copie, 2 exemplare, întocmit  de proiectant pe suport topografic în coordonate stereo in sistemul de Proiecție Stereografic 1970;

  • Plan de construcţii subterane în copie 2 exemplare, după caz;

  • Memoriul tehnic în cazul în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament este un proiect de infrastructură de transport transeuropeană

 • Depunerea documentaţiei se va putea face astfel: direct, prin împuternicit, prin intermediul elaboratorului documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor, in calitate de împuternicit.

 • După primirea documentației complete, Operatorul de reţea va emite Avizul de amplasament favorabil în maxim 15 zile calendaristice și după primirea confirmării achitării contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament îl va transmite solicitantului. În cazul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană, se va emite un aviz favorabil condiționat, iar termenul de emitere a acestuia, este de 10 zile calendaristice.

 • Tariful pentru emiterea Avizului de Amplasament este reglementat prin Ordinul ANRE nr. 114/ 2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a tarifelor de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament cu completările şi modificările ulterioare şi poate fi accesat aici.

 • Avizul de amplasament favorabil este răspunsul prin care Operatorul de reţea exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant;

 • Avizul de amplasament favorabil condiționat, este răspunsul prin care Operatorul de rețea își exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.

 • In situaţia în care pentru realizarea obiectivului este necesară eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor operatorului de rețea sau menținerea amplasamentului cu condiția executării unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelelor electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență, se va încheia între solicitant şi Operatorul de reţea, un Contract de Angajament.

 • Solicitantul are obligația ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea Contractului Angajament să-l semneze si să-l transmită Operatorului de rețea;

 • Solicitantul are obligația ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea facturii să achite contravaloarea tarifului pentru emiterea avizului de amplasament și să notifice Operatorului de rețea acest aspect;

 • După primirea Contractului  Angajament, semnat de către Solicitant, Operatorul de rețea va emite Avizul de amplasament favorabil condiționat, prin care Operatorul de rețea exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme, iar după primirea confirmării achitării contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament, îl va transmite solicitantului.