Asset Publisher

Anunt Recrutare Sef Birou Non - Tehnic DICL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Departamentului informații clasificate (DICL) – Serviciul protecția informațiilor – Biroul securitate (protecția fizică, protecția juridică, protecția personalului, protecția prin măsuri procedurale, securitate industrială), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ȘEF BIROU NON - TEHNIC   

Principalele responsabilități ale postului:

·      Coordoneaza si raspunde de activitatea de protectie a informatiilor clasificate la nivelul executiv al companiei inclusiv pentru functiile din subordine, pe componentele protective: protectia personalului, securitatea industriala, protectia fizica si a documentelor clasificate;

·      Participă la elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, care trebuie să includă şi prevederi referitoare la domeniul INFOSEC;

·      Asigura monitorizarea internă privind aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate vehiculate în sistemele informatice (si) şi a modului de respectare a acestora;

·      Organizarea de programe de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate, care să includă şi problematica specifică domeniului INFOSEC;

·      Efectuarea de controale privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care includ şi domeniul INFOSEC;

·      Elaborarea şi actualizarea documentaţiei de securitate a sistemelor informatice;

·      Asigurarea derulării eficiente a procesului de acreditare de securitate a si ca membru AOSIC/CSTIC;

·      Solicitarea reacreditării de securitate, în conformitate cu cerinţele stabilite de către AAS.

Cerințe:        

·       Studii de baza: studii superioare (S/ECTS+M);

·       Studii complementare (cursuri/programe de perfectionare si/sau de specializare): programe de specializare in domeniul informatiilor clasificate;

·       Experienta in domeniul protectiei informatiilor clasificate – minim 5 ani;

·       Certificari, autorizari/atestari profesionale: aviz din partea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - acces la informatii clasificate SECRETE DE STAT, nivel STRICT SECRET;

·       Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale:

o  Legea 182/ 2002 privind protecția informațiilor clasificate,

o  HG 781/ 2002 privind protectia informațiilor secrete de serviciu,

o  HG 585/ 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate in România,

Hotărârea nr. 1349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul  României, a corespondenţei clasificate;

·       Cunoasterea legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate NATO si UE, protectia fizica, protectia personalului, a documentelor clasificate, securitatea industriala si securitate informatica;

·       Cunoasterea legislatiei din domeniul arhivistic (Legea 16/1996, cu actele normative subsecvente);

·       Utilizare PC plus aplicatii soft  de specialitate;

·       Capacitate de îndrumare profesională;

·       Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;

·       Autoritate, calitatea muncii şi preocupare pentru perfecţionarea activităţii;

·       Operativitate în rezolvarea problemelor, bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·       Capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;

·       Capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii, sesizarea, analizarea şi eliminarea potenţialelor conflicte interumane;

·       Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;

·       Foarte bune abilități de organizare a timpului;

·       Automotivaţie, autodisciplină şi stabilitate în ceea ce priveste modul de muncă;

·       Rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul; 

·       Spirit de iniţiativă, loialitate faţă de Companie.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 14 august 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Asset Publisher

#hide the portlet